De website: IT Steve

Eigenaar:

De Leidraad vof – Steven Vermeersch
Oostmolen-Noord 1, 9910 Aalter
+32 (0)478 077 456
info@itsteve.be

Ondernemingsnummer 0760.439.121

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor al onze offertes, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen in verband met webdesign, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Door het ondertekenen van de offerte, werkopdracht, overeenkomst of het plaatsen van een bestelling of de aanvaarding van de factuur erkent de opdrachtgever kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.

Artikel 2 – Verkoopsvoorstel

De verkoopsvoorstellen van IT STEVE zijn vrijblijvend. IT STEVE behoudt zich het recht voor om opdrachten en bestellingen te weigeren.

Artikel 3 – Offerte en overeenkomst

De offerteprijs geldt alleen voor de in de offerte vermelde opdracht. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offertegegevens door de opdrachtgever zullen verrekend worden.

De door IT STEVE opgemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, daarna hebben zij een louter informatieve waarde. IT STEVE is slechts gebonden aan de offerte na expliciete en schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever of een bevoegde vertegenwoordiger ervan binnen deze termijn en na het betalen van een voorschotfactuur ten bedrage van 30% van de offerteprijs.

Artikel 4 – Leverings-, betaal- en protesttermijnen.

De door IT STEVE opgegeven leveringstermijnen zijn louter informatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen werd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering van goederen of diensten of de opgemaakte factuur dient binnen de 7 werkdagen te worden overgemaakt per aangetekend schrijven of e-mail aan IT STEVE. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. De facturen zijn betaalbaar ten laatste 7 dagen na de factuurdatum tenzij anders vermeld. Indien de factuur niet is betaald op de vervaldag dan is van rechtswege en zonder enige gebrekestelling een contractuele rente verschuldigd van 12% per jaar. Wanneer de factuur in hoofdsom en rente niet betaald wordt binnen de 7 dagen na verzending van een aangetekend aanmaningsbrief of e-mail, wordt de schuld verhoogd met een bijkomende schadevergoeding van 15 % van het op de vervaldag verschuldigd bedrag met een minimum van 50 euro.

Artikel 5 – Annuleringsvoorwaarden

Elke annulering of voorlopige opschorting van een bestelling dient via aangetekend schrijven of e-mail te gebeuren. In geval van annulering of opschorting zal de facturatie plaatsvinden in het stadium waarin de bestelling zich bevindt. Het aangerekend bedrag zal bestaan uit de kosten die door IT STEVE werden gemaakt, verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 15%. In elk geval, zal steeds een minimumbedrag van 50% van de totaalprijs van de bestelling worden aangerekend.

Artikel 6 – Verantwoordelijkheid inhoud

De opdrachtgever bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal enz…) die aan IT STEVE worden overgemaakt eigendom zijn van de opdrachtgever. De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. IT STEVE is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal. IT STEVE kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. De opdrachtgever is alleen en volledig verantwoordelijk voor de inhoud van het te verspreiden materiaal. Hij verbindt zich ertoe om alle regels of alle reglementen die de verspreiding van een bepaald soort informatie verhinderen, beperken of reglementeren, te respecteren.

De opdrachtgever beschermt IT STEVE tegen alle aanspreken van derden op of in verband met de inhoud van websites. De opdrachtgever vergoedt IT STEVE voor elke schade of elk nadelig effect dat hiervan het gevolg is.

Artikel 7 – Auteursrecht & Intellectueel eigendom

Het auteursrecht van alle door IT STEVE ontwikkelde producten (zoals grafische ontwerpen, websites, software …) ligt volledig en uitsluitend bij IT STEVE. Er mogen geen ontwikkelde producten (zoals grafische ontwerpen, foto’s, websites, software,…) worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IT STEVE. Het door IT STEVE vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van IT STEVE. IT STEVE is steeds gerechtigd om zijn naam duidelijk op de ontwikkelde producten te vermelden.

Artikel 8 – Registratie van domeinnamen

IT Steve registreert de domeinnamen bij de door de opdrachtgever gekozen hosting provider. De voorwaarden zullen door de opdrachtgever uitdrukkelijk worden nageleefd. IT STEVE draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen, het opgeven van domeinnamen welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden enz… De opdrachtgever zal IT STEVE telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van de bewuste domeinnaam.

Artikel 9 – Webhosting

IT Steve kan op vraag van de opdrachtgever hosting voorzien bij een hosting provider van eigen keuze of bij een hosting provider aangeduid door de opdrachtgever. De voorwaarden zullen door de opdrachtgever uitdrukkelijk worden nageleefd. De koper die beroep doet op de webhosting van IT STEVE mag op geen enkele wijze van deze aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van wettelijke inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van IT STEVE of onze hosting-leveranciers. De activiteiten van de opdrachtgever mogen evenmin aanleiding daartoe geven. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van IT STEVE leiden.

Artikel 10 – Offline zetten van de website

IT STEVE kan, ofwel op eigen initiatief ofwel op initiatief van een derde, beslissen om een deel van de website of de gehele site tijdelijk of definitief offline te zetten, indien zij overtuigd is dat een wettelijke, reglementaire of contractuele regeling geschonden werd. De opdrachtgever ziet af van eender welke schadevergoeding in geval IT STEVE hierbij een interpretatiefout maakte, tenzij er sprake is van een opzettelijke of zware fout. De tijdelijke of definitieve stopzetting van de dienstverlening ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling.

Artikel 11 – Wijzigen van provider

Indien de opdrachtgever van provider verandert of, in het algemeen beroep doet op een andere leverancier, is hij als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze nieuwe partij beschikt over de nodige standaardsoftware om de site goed te laten functioneren.

Artikel 12 – Gebruik en licentie

Het is de opdrachtgever verboden om de ontwikkelde producten te gebruiken indien:

  • Er niet wordt voldaan aan de betalingsverplichtingen
  • De opdracht, om welke reden ook, voortijdig wordt beëindigd.

Indien aan de voorwaarden werd voldaan heeft de opdrachtgever de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

Artikel 13 – Geheimhouding

Alle betrokken partijen verbinden zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie, toepassingen, methodes en knowhow alsook eender welk document waarvan zij kennis hebben genomen tijdens de uitvoering van het contract niet te verspreiden of communiceren. Deze verplichting tot geheimhouding geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van het contract.

Artikel 14 – Bewijs

Indien elektronische communicatie tussen de opdrachtgever en IT STEVE wordt vastgelegd op een vaste en onveranderbare drager, wordt dit door beide partijen aanvaard als bewijs tot het bewijs van het tegendeel. Beide partijen aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

In geval van vergissing of slechte afwerking beperkt de aansprakelijkheid van IT STEVE zich uitsluitend tot het uitvoeren van de vereiste verbeteringen en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke of zware fout. IT STEVE is niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen en schade ook, voortvloeiend uit:

  • Van, door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben.
  • Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever en alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.
  • Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan IT STEVE
  • Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of tekst indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt.
  • Elke wijziging van en/of toevoeging aan de inhoud door derde en/of de opdrachtgever, hierin begrepen daden van hackers;
  • Elk gebruik dat derden zouden maken van de op de website ter beschikking gestelde gegevens en informatie die het gebruik van hyperlinks/vermeldingen die de rechten van derden schaden.

IT STEVE is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade toegebracht aan de opdrachtgever bijvoorbeeld winstderving. De aansprakelijkheid van IT STEVE is in ieder geval beperkt tot het bedrag van het contract (uitgezonderd hosting) d.w.z. het bedrag dat de opdrachtgever zou betaald hebben indien het werk tot zijn voldoening uitgevoerd zou zijn.

Artikel 16 – Overmacht

Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door IT STEVE verhinderen, herleiden of vertragen ontheft IT STEVE van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schedevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, alsook bij toeleveranciers, machinebreuk, informaticavirus of bug, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

Artikel 17 – Bevoegdheid

Op alle overeenkomsten gesloten met IT STEVE is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting is de rechtbank van Gent exclusief bevoegd.